(23 Noiembrie 2018)

ANUNT ANGAJARE - INGINER PROIECTANT APA-CANAL

CERINTE:

• Studii superioare absolvite cu diplomǎ de licenţǎ ȋn domeniul construcţiilor hidrotehnice; 
• 5 ani experienţǎ profesională generală; 
• 5 ani experienţǎ specifică ȋn proiectarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare; 
• Disponibilitate deplasǎri.

 

RESPONSABILITATI:

• Participǎ la elaborarea Studiului de Fezabilitate şi a Aplicaţiilor de Finanţare; 
• Răspunde pentru soluţiile tehnice adoptate; 
• Elaborează memoriu tehnic de specialitate, breviarele de calcul şi partea economică specifică; 
• Răspunde de asigurarea calitǎţii documentelor (piese scrise și piese desenate) din punct de vedere tehnic pe domeniul său de specialitate; 
• Analiza şi evaluarea situaţiei existente; 
• Solicitǎ efectuarea de expertize tehnice pentru construcţii și instalaţii existente, conform Legii 10/1995 privind Calitatea ȋn construcţii; 
• Asistenţǎ tehnicǎ pentru proiectare, ȋntocmirea DA; 
• Participǎ la elaborarea Proiectului Tehnic şi a Caietelor de Sarcini; 
• Participǎ la elaborarea Documentaţiilor de atribuire pentru contractele de lucrǎri; 
• Avizarea, ȋn cadrul CTE al AC, a Proiectului Tehnic; 
• Sprijin ȋn elaborarea rǎspunsurilor la solicitǎrile de clarificǎri primite din partea potenţialilor ofertanţi; 
• Sprijin ȋn vederea solicitǎrii de clarificǎri din partea Comisiei de Evaluare; 
• Sprijin acordat pe perioada desfășurǎrii procedurilor de achiziţii publice conform legislatiei specifice şi pe perioada derulǎrii contractelor.

 

Rugam candidatii interesati sa transmita CV actualizat si documente suport care sa ateste indeplinirea cerintelor mentionate anterior pe adresa de e-mail: gabriela.crai@romair.ro sau direct pe pagina web a companiei: www.romair.ro sectiunea Cariera (http://www.romair.ro/cariera/)